מרחבי כיתות

כיתה א1 כיתה א2 כיתה א3

כיתה ב1 כיתה ב2 כיתה ב3

כיתה ג1 כיתה ג2 כיתה ג3 כיתה ג4

כיתה ד1 כיתה ד2 כיתה ד3 

כיתה ד4 

כיתה ה1 כיתה ה2 כיתה ה3 כיתה ה4 

כיתה ו1 כיתה ו2 כיתה ו3